Jdi na obsah Jdi na menu
 


Páter Arnold Benz, SDS, odpovídá na námitky a otázky k výpovědím démonů v l. díle této knížky:

1. námitka: Kristus nařídil démonům mlčet.

Odpověď:

a) Kristus nařídil mlčet apoštolům. Byli to ti tři na hoře Tábor.

b) Když Kristus připravil svět na Oběť svého Božství, dovolil démonům, aby řekli: "Víme, že jsi svatý Bůh." Mohl těmto slovům zabránit, ale neudělal to.

 

2. námitka: Máme učitelský úřad Církve, a proto nepotřebujeme, aby nás poučovali démoni.

Odpověď: Démoni nám neříkají žádné pravdy víry. Když mluví, říkají pravdu smíšenou s omyly. Otázky ze zvědavosti by vůbec neměly být kladeny. Jestliže jsou kladeny, potom musíme počítat s klamnou odpovědí. To se netýká jen démonů, ale všech omilostněných a vizionářů. Jsou bohužel velmi často považováni za informační kancelář. Už faráře z Arsu se např. ptali: "A je můj muž v očistci?" Jeho odpověď byla: "To vám nemohu říci, já jsem tam nebyl!" V jiných případech mohl říci: "Je zachráněn, měl ještě čas vzbudit si lítost." Je skutečností, že démoni existují: Písmo svaté nám jasně říká, že existuje peklo i démoni. Papež mluví o existenci a působení démonů, ale mnozí tomu nevěří. Toto říká Matka Boží Donu Gobbimu (Kněžím, přemilým synům Panny Marie, str. 62): "Papež trpí a modlí se. Je na Kříži, který ho stravuje a usmrcuje. Tentokrát také promluvil, ale jeho hlas zaniká na poušti. Moje Církev se stala ničím horším než pouští." Pravda je dnes zamlčována. Kdo mluvil v posledních deseti letech o pekle a o démonech? Peklo a ďáblové se stali prakticky "tabu" v Církvi, v Boží říši. Až případ Klingerberg přivedl tento problém opět na přetřes. Výsledkem je, že někteří lidé věří, zatímco jiní setrvávají v popírání satana i pekla. Nepotřebovali bychom ani výpovědi Matky Boží na místech zjevení, ani výpovědi vizionářů a omilostněných, kdybychom dobře četli v Písmu svatém. Tak například říká Panna Maria Donu Gobbimu v citované knize: "Moje poselství budou tím častější, čím slabší budou hlasy mých služebníků, hlásajících pravdu. Pravdy, které jsou dnes pro váš dnešní život tak důležité, nejsou už ohlašovány, jako např. pravda o ráji, který vás očekává, o Kříži Mého Syna, který vás zachraňuje od hříchů, které zraňují Jeho Srdce a také moje, o peklu, kam každým dnem odchází nespočetné množství duší, o nevyhnutelnosti modlitby a pokání." Kdyby démoni mluvili jen za sebe, museli bychom jejich výpovědi zamítnout. Ale právě v těchto nejnovějších případech posedlosti ukazuje Matka Boží svoji moc a vládu nad démony. Nutí je, aby mluvili pravdu, což je pro dnešní časy velmi důležité. Slova Církve jsou odmítána, stejně tak poselství Matky Boží a výpovědi omilostněných. Stejně tak jsou odmítány Slzy Matky Boží. Proto to Matka Boží zkouší ještě s výpověďmi démonů, aby působili na lidi, u kterých je ještě aspoň jiskřička naděje. Při svatbě v Káně Galilejské řekla Matka Boží: "Co vám řekne, to udělejte!" Ale dnes se nic nedělá, co ON přikazuje. Matka Boží nám neustále důrazně opakuje: "Dělejte, co vám říká!" Říká nám to přímo, říká nám to prostřednictvím démonů, abychom zachránili sebe i druhé. Jako Matka Církve - jak JI nazval papež na koncilu - udělá všechno, aby svoje děti zachránila, ty děti, které vykoupil Její Syn.

 

3. námitka: Démoni nebudou přece říkat, co je pro Matku Boží dobré a na škodu pekla. Oni chtěli Církvi jen škodit.

Odpověď:

a) Přirozeně, že nám chtějí škodit. Nechtějí prozradit, co škodí peklu. Považují to za svoji prvořadou úlohu škodit Církvi všude, kde je to možné. Už Goethe řekl o ďáblovi: "Jsem silou, která si neustále přeje zlo a dobro odmítá."

b) Jenže u posedlých je možno jasně konstatovat moc a zásah Matky Boží, která nutí démony, aby mluvili pravdu.

c) Démoni si nepřejí tyto výpovědi dělat. Povolují na nátlak, podrobují se moci a příkazu Matky Boží a naléhání Nejsvětější Trojice. Tyto výpovědi dělají jen tehdy, když se od nich žádají jménem Nejsvětější Trojice, jménem Nejblahoslavenější Panny, Neposkvrněného Početí Panny Marie, ve jménu Ježíše a jsou vyzváni, aby mluvili pravdu a nic než pravdu. V našich textech jsou tyto příkazy často zkrácené nebo vynechané pro úsporu místa a také proto, aby čtenáře neunavovaly. Bez těchto příkazů se může stát a také se už stalo, že démon řekl: "a nyní jsi ještě drzý".

d) Tyto výpovědi jsou darem Církvi. Když budou přijaty, mohou přinést mnoho dobrého, protože přinášejí lidem záchranu a Církvi obnovu. Proto posedlé osoby musí mnoho trpět. Tak tomu bylo i u Michelle Kunnelové, která po exorcismu zemřela. "Mučili jsme ji tolik proto, aby si zoufala, a tak padla do našich rukou, ale nepodařilo se nám to. Ona všechno vydržela a my démoni jsme za to byli od Lucifera hrozně potrestáni." Dále museli démoni doznat, že ač se posedlá nedostala přímo do nebe, dostala se na přední místo v očistci. To, co se o démonech mluví v naší knize, je svědectvím o tom, jak dlouho a jak strašně démoni trpí. Tato utrpení jsou zárukou pravosti této posedlosti. Proto je tato kniha velkým dílem pro spásu duší a blaho Církve.

e) Peklo usilovalo tuto knihu zničit. Kdyby nezasáhla Panna Maria a Nejsvětější Trojice, nikdy by k vytištění nedošlo. Nahromadily se nesmírné těžkosti a překážky, které bylo třeba zdolávat.

Ale démoni museli nakonec ustoupit. To bylo zúčastněným jasné před výpověďmi démonů, kteří to později také přiznali. Při exorcismu dne 10. června až 13. července 1977 jsem řídil a dával pokyny, které obsahuje římský rituál. Podle těchto pokynů se exorcista nemá pouštět do velkých dialogů a do zbytečných a všetečných otázek. Celý případ "Napomenutí" nám ukázal, že Matka Boží považuje za poslední možnost promluvit prostřednictvím démonů. V tomto smyslu byly též kladeny otázky a požadovány odpovědi jen pravdivé, tak jak si je přála Matka Boží. Před důležitými výpověďmi byly přednášeny zvláštní modlitby, aby démoni byli donuceni mluvit pravdu. Kdyby démoni nemluvili (řečí pekla), nešlo by o pravou posedlost. Démoni do svých výpovědí neustále zaplétali svoje myšlenky. Čtenář lehce pozná, které jsou to myšlenky. Stejně zřejmý je podíl démonů, pokud jde o fikci. Je možné i to, že výpovědi démonů byly ovlivňovány myšlenkami posedlé. Proto je namístě při zkoumání výpovědí démonů mít na zřeteli učení Církve: "Všechno zkoušejte a dobrého se držte!" Matka Boží nutí démony, aby proti své vůli vypovídali pro spásu lidstva a pro blaho Církve, a to mocí svého předurčení, aby satanovi rozdrtila hlavu. Také toto je velké vítězství Panny Marie.

Protože Matka Boží nás neustále nabádá, aby kniha byla co nejdříve vytištěna, a ještě nás k tomu tlačí i současnost, nejsme schopni objasnit všechny nejasnosti. V souvislosti s vydáním této knihy bylo konáno mnoho modliteb. Ba i samotní démoni vyžadovali z příkazu Matky Boží několikrát zvláštní modlitby. Když této výzvě, abychom se modlili k Duchu Svatému, vyhoví i čtenář, přinese mu čtení této knihy určitě bohatý užitek a zejména pochopení, že nebylo možné všechny výpovědi dokonale vyjasnit.